Zarząd OZPN Legnica na posiedzeniu w dniu 19.05.2020 roku podjął Uchwałę nr 2/05/2020 w sprawie wykluczenia klubów z członkostwa w OZPN w Legnicy.

Uchwała nr 2/05/2020
z dnia 19.05.2020 r.
Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy

W sprawie: wykluczenia klubów z członkostwa w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Legnicy
Na podstawie § 33, § 15 pkt 3, 6, § 16 pkt 3 Statutu OZPN Legnica, Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy postanawia co następuje:

§ 1

Zarząd wyklucza kluby z członkostwa w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Legnicy posiadające zadłużenie wobec OZPN z tyt. Niezapłaconych rachunków za wykonane usługi lub zaległości składki członkowskiej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezes Marii Kajdan oraz księgowej OZPN w Legnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd
Prezes OZPN w Legnicy
Maria Kajdan

Wykluczonym klubom przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia OZPN.